Zgłoszenie członkostwa

Wprowadź PESEL w formacie 11 cyfr, bez znaków przestankowych i spacji.
Wprowadź numer telefonu w formacie 9 cyfr bez znaków przestankowych i spacji.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png.
Do startu w AMP wystarczająca jest legitymacja elektroniczna.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf.
wzór pliku zgody możesz pobrać .docx lub .pdf
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf.
Adres wysyłki
zawartych w niniejszym formularzu w zakresie członkostwa w Akademickim Związku Sportowym oraz zawartego ubezpieczenia – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na przekazanie moich danych osobowych do ISIC Global Office B.V. z siedzibą w Amsterdamie Keizersgracht 174 1016DW w celu wydania legitymacji ISIC-AZS / ITIC-AZS.
w tym przekazanie niezbędnych danych osobowych do ubezpieczyciela – PZU SA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa celu realizacji ochrony ubezpieczeniowej członka AZS.
wyłącznie w celach promocyjnych Akademickiego Związku Sportowego oraz działalności Akademickiego Związku Sportowego i poszczególnych jednostek Akademickiego Związku Sportowego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) przez cały okres obowiązywania członkostwa i przez 12 miesięcy po jego ustaniu.
[ul] [li]członkostwo w AZS w danym roku akademickim obowiązuje od momentu dokonania płatności za składkę członkowską AZS w systemie AZS CRM,[/li] [li]ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego dnia po potwierdzeniu/opłaceniu składki członkowskiej,[/li] [li]ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz inne dokumenty związane z ubezpieczeniem NNW są umieszczone na stronie www.legitymacje.azs.pl,[/li] [li]polityka prywatności i informacje związane z ochroną danych osobowych w Akademickim Związku Sportowym są zawarte na stronie www.prywatnosc.azs.pl,[/li] [li]podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z członkostwa w AZS, a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody,[/li] [li]administratorem moich danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy z siedzibą 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1A.[/li][/ul]
[ul] [li]kontaktu z powołanym w Akademickim Związku Sportowym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: inspektor@azs.pl,[/li] [li]dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych, ze świadomością, że może to skutkować utratą członkostwa w Akademickim Związku Sportowym, utratą prawa do posługiwania się legitymacją członkowską AZS i utratą prawa do odszkodowania bez możliwości zwrotu wpłaconej składki członkowskiej w całości lub w części,[/li] [li]usunięcia mojego adresu mailowego z bazy danych osób otrzymujących newsletter AZS poprzez link dezaktywacyjny w wiadomości e-mail (wiadomości nadal przychodzić będą na konto w systemie AZS CRM),[/li] [li]usunięcia mojego adresu mailowego z bazy danych osób otrzymujących materiały reklamowe AZS i jego partnerów poprzez wysłanie maila na adres legitymacje@azs.pl,[/li] [li]usunięcia moich danych osobowych po zakończeniu okresu członkostwa w Akademickim Związku Sportowym oraz terminu zgłaszania roszczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie NNW poprzez wysłanie maila na adres legitymacje@azs.pl,[/li] [li]wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 00-193 Warszawie, ul. Stawki 2[/li][/ul]